Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę przy wykorzystaniu internetowej platformy sprzedaży, jaką stanowi www.inzynieriabiegania.pl, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, odstąpić od umowy bez podawania przyczyn odstąpienia (prawo odstąpienia).
 2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin wskazany w pkt. 1., jeżeli przedmiotem umowy jest usługa w zakresie planowania treningu,
  a sprzedawca wykonał usługę, tj. jeśli dostarczył konsumentowi plan treningowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy , składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu konsument może skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu wyłącznie w formie pisemnej.
  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy, że przed upływem terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie wyśle konsumentowi, na wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy. Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, konsument nie poda adresu e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy zostanie doręczone na adres e-mail wskazany w formularzu dostawy, o którym mowa w pkt. II ppkt. 3. regulaminu sklepu.
 6. Odstępując od umowy, konsument zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić sprzedającemu towar (do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru).
 7. Po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli kupujący składając zamówienie, wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy rzeczy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.
 8. Przedsiębiorca wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7. do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć kupującemu rzecz bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacja na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać towar na adres wskazany w pkt. I ppkt. 1. regulaminu sklepu. Do towaru należy dołączyć dowód zakupu z potwierdzeniem zakupu.
 4. Zgłaszając reklamację kupujący powinien określić wadę towaru (przyczynę reklamacji), a nadto wskazać, czego się domaga od sprzedającego, wypełniając formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

Zał. 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zał. 2. Protokół reklamacyjny